“Loving you, I enlightened myself.” ― ~Sw. Chidananda Tirtha